Kvkk Danışmanlık Hizmeti Veren Firmalar

Kvkk Danışmanlık Hizmeti Veren Firmalar

Kişisel verilerin korunması her zaman kişiler için önemli olmuştur. Ayrıca bu husus kişiler için önemli olduğu kadar şahısların bilgilerini paylaştığı kurumlar için de önemlidir.

Kişisel verilerin nasıl korunacağı, gerektiği gibi korunup korunmadığı ise belli bir süre tartışma konusu olmuştur. Ancak vatandaşlarının bilgi mahremiyetine önem veren devletimiz 2016 yılında bunu kanun haline getirmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olarak bilinen bu kanun kurumlar için büyük önem arz etmektedir. Çünkü dikkat edilmediği takdirde cezai yaptırımları mevcuttur.

KVKK Tanıtımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun temel ana fikri ise kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Zira kişilerin kurumlara vermiş oldukları bilgilerin mahremiyeti onların kişisel hak ve özgürlükleri kapsamındadır.

Bu kanun hem kişiler hem de kurumlar için çok önemlidir. Bu sebepten bu kanun ile ilgili danışmanlık hizmeti veren birçok danışmanlık firması bulunmaktadır.

KVKK Temel Kavramları

Bu firmalardan bilinçli bir danışmanlık hizmeti alabilmek için KVKK ile ilgili temel kavramları bilmek gerekir. Bu kavramlar aşağıda sıralandığı gibi özetlenebilir.

Açık Rıza: Kişinin hür iradesiyle beyan ettiği rızası.

Kişisel Veri: Kişilere ait bilgilerin tamamı.

Anonim Hale Getirme: Kişilere ait verilerin o kişilerle eşleştirilememesi için genel hale getirilmesi.

Veri İşleyen: Kişilerin verdiği rıza sonucu o kişi için verileri işleyen kişi. Gerçek veya tüzel kişi olabilir.

İlgili Kişi: Verileri işlenecek olan kişi. Gerçek kişi olmalıdır.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin neden işleneceğini, bu verilerin hangi sistemde tutulacağını belirleyen kişidir. Ayrıca bu kişi sistemin nasıl yönetileceğini de belirler. Gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verileri tutuldu sisteme verilen isimdir.

Bu gibi kavramlara sahip KVKK içinde birçok detayı da bulundurmaktadır. Bu sebepten çoğu şirket bu hususla ilgilenecek KVKK danışmanlık hizmeti veren kurumları tercih etmektedir.

KVKK Danışmanlık Hizmeti Veren Kurumların Hizmetleri

KVKK danışmanlık hizmeti veren kurumlar şirketleri bu hususta büyük bir iş yükünden kurtarmaktadır. Zira şirketlere KVKK ile ilgili birçok hususta hizmet vermektedirler. Bu danışmanlık firmaları hukuki danışmanlık hizmeti verdikleri gibi veri yönetimi de yapmaktadırlar. Ayrıca veri güvenliği ve IT hizmetleriyle birlikte iş süreçleri analizi ve danışmanlığı hizmetleri de vermektedirler. Tüm bunlara ek olarak KVKK danışmanlık firmaları organizasyon uyumluluğu ve eğitim hizmetleri de sunmaktadır.

Ülkemizde hukuk büroları profesyonel anlamda KVKK danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Yukarıda anlatılan hizmetlerin yanı sıra KVKK danışmanlık firmaları şirketlerin bu hususta eksikliklerini tespit ederler. Bu eksiklikleri de hizmet verdikleri şirkete KVKK uyum raporu hazırlayarak sunarlar.

KVKK Danışmanlık Hizmeti Veren Kurumların Sahip olması Gereken İlkeler

KVKK önemli bir hukuk meselesidir. Bu nedenle KVKK danışmanlık hizmeti veren her kurumun sahip olması gereken bazı ilkeler vardır. Örneğin KVKK danışmanlık hizmeti veren her kurum dürüstlük ve hukuk kurallarına uygun olmalıdır. Ayrıca güncel kalabilmeli ve doğruluktan taviz vermemelidir.

Kvkk Danışmanlık Şirketleri

6698 sayılı kişisel verilerin korunması Kanunu, en başta bireylerin özel hayatları ile ilgili gizlilik ilkeleri başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bireysel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacını taşımaktadır.

Kanunun Amacı Nedir?

Bu kanun, genel itibariyle gerçek olan bireylere ait kişisel verilerin işlenmesine konu almaktadır. Bu çerçevede bu kanun, tüzel kişiler ile ilgili bilgileri ve verileri koruma altına alma yükümlülüğünde değildir.

Danışmanlık firması olarak, bireysel bilgi ve veri yönetimi ile bireysel verilerin korunması kanunu arasındaki uyumluluğu ile ilgili olarak hukuki süreç organizasyon veri yönetimi uygulamaları ve güvenlik olanakları ile ilgili kapsayıcı ve bütünsel bir yaklaşım ile kurum ve kuruluşlara gereksinimleri dahilinde hizmetler verilmektedir.

İşleyiş Uygulamaları Nelerdir?

Bireysel verilerin ve bilgilerin korunması kanunu çerçevesinde bu kanunun kapsamına giren tüzel ya da gerçek kişilere geçebilen yükümlülüklerin tanımının yapılması ve bu yükümlülüklerin uygun bir şekilde standardizasyon işlemleri ile ilgili veri bilgi kayıt sistemlerinin ve oluşturulmuş standardizasyon uygulamaları çerçevesinde kişisel verilerin toplanması ve arşivlenmesi yorumlanması, sistematik bir şekilde sınıflandırılması ve nihayetinde silinmesi ile ilgili işlemlerin ve tüm bu sayılan iş ya da işlemlerin bireylere yüklemiş olduğu sorumluluklar ile ilgili bilgiler verir.

Mal ya da hizmet üretimi gerçekleştiren kurum ve kuruluşun içinde bulunduğu sektörün baz alınması ve iş biriminin kişisel veri işlemleri ile ilgili iş süreç ve akışlarının analiz edilmesi ile iyileştirmeler ve çeşitli uygulamaları ve kişisel verilerin korunması mevzuatı ile uyumlu hale gelmesi sağlamaktadır. Mevcut iş akışı ve hukuku ile ilgili gereksinim hissedilen iyileştirme ve değişiklik yapılması ile ilgili temel kararlarının alınmasından sonra genel itibariyle düzenleme gerektiren çeşitli alanlarda Özellikle de ilgili bireyin başvurusu ya da itirazı ya da şikayet etmesi gibi durumların haricinde kurum ve kuruluşların iş ve işleyişlerine göre yeni iş süreçleri ve akışları deneyimlerinin süreç analistleri tarafından belirlenmesi sağlanır.

Temel İşleyiş Şeması Nasıldır?

Genel itibariyle hangi bireysel bilgilerin hangi kaynaklardan elde edilmesi sonucunda hangi yöntemlerin kullanılması ile hangi hukuki dayanaklar vasıtasıyla hangi amaçlar doğrultusunda hangi kişiler arasında paylaşılarak hangi süreçler içerisinde hangi departman aracılığı ile hangi teknolojilerin kullanılması ile hangi bireylere aktarılması ve ne kadar süreyle işlenmesi gerektiği ile ilgili temel süreçler baz alınarak firma düzeyinde bu bilgilere gereksinim duyan kurum ve kuruluşlara hizmetler sunulmaktadır.

Özellikle de Türk yargı sistemi ile ilgili Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca 6889 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu hükümlerine muhalefet eden ya da bu kanun hükümlerine göre hareket etmesi gerektiği halde hareket etmeyen kurum ve kuruluşlar ile ilgili cezai işlem ve yaptırımların uygulanması ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası gibi maddi yaptırım giderlerinin uygulanmaya konulması ile bireyler açısından içinden çıkılmayacak derecede problemler meydana getirmesi mümkün olmaktadır.